Showing 1–20 of 64 results

$60.00$180.00
HYBRID-I | 21% THC
HYBRID | 27% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 31% THC

$220 OUNCES

Black Ice (AAAAA)

$70.00
HYBRID-I | 20% THC

$60 OUNCES

Black Jack (AA-)

$40.00
$65.00$110.00
HYBRID-I | 28% THC
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
$26.00
HYBRID-S | 24% THC

$125 OUNCES

Citrus Wave (AAA)

$50.00$75.00
$60.00$180.00
HYBRID-I | 34% THC
$75.00$130.00

Custom Text

Rewards Rewards