Showing 1–20 of 34 results

$60.00$100.00
HYBRID-I | 21% THC
HYBRID | 27% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 31% THC

$220 OUNCES

Black Ice (AAAAA)

$70.00
$65.00$110.00
HYBRID-S | 24% THC

$125 OUNCES

Citrus Wave (AAA)

$50.00$75.00
$60.00$180.00
$65.00$110.00
HYBRID-I | 26% THC

$150 OUNCES

Dynamite (AAA+)

$55.00$150.00
HYBRID-I | 31% THC
HYBRID-I | 29% THC

$180 OUNCES

Gas Monkey (AAAA)

$60.00$100.00
HYBRID-I | 22% THC

$99 OUNCES

Gas Tanker (AA+)

$99.00
HYBRID | 25% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 25% THC

$125 OUNCES

Greaseball (AAA)

$50.00$125.00
$50.00$125.00
$125.00
$150.00

Custom Text

Rewards Rewards